Insolvence

OBECNÉ INFORMACE PRO DLUŽNÍKY

Pokud jsem byla ustanovena insolvenčním soudem Vaší insolvenční správkyní, budu Vás kontaktovat dopisem, který doručím na adresu uvedenou ve Vašem insolvenčním návrhu (adresa trvalého pobytu, případně korespondenční adresa).

Obsahem takového dopisu jsou základní informace o dalším průběhu insolvenčního řízení, zejména je Vám oznámen závazný termín přezkumného jednání, na který je dlužník povinen se osobně dostavit, sděleno bankovní spojení pro účely úhrad záloh na odměnu a hotové výdaje insolvenční správkyně a zároveň jsou v dopise uvedeny základní kontaktní údaje na mou kancelář. Přílohu dopisu tvoří dotazník, který je dlužník povinen vyplnit a zaslat neprodleně zpět.

V případě, že je to možné, můžete mou kancelář kontaktovat i dříve, než Vám bude tento dopis zaslán a telefonicky se domluvit na všem potřebném. Kontaktní údaje, včetně úředních hodin jsou uvedeny v sekci „kontaktní údaje insolvenční správkyně“.

Je pochopitelné, že insolvenční řízení je pro dlužníka nestandardní životní situací a ne vždy má o tomto řízení úplné a přesné informace. Mám za to, že Vaše informovanost nám podstatně ulehčí naši vzájemnou spolupráci, ke které jsme v insolvenčním řízení soudem zavázáni. Za tím účelem doporučuji nahlédnout do sekce „průvodce insolvenčním řízením – odpovědi na časté dotazy“ a seznámit se s pravidly insolvenčního řízení a základními právy a povinnostmi, které v insolvenčním řízení jako dlužník máte s tím, že případné dotazy Vám ráda zodpovím na osobním jednání.

KONTAKTNÍ ÚDAJE INSOLVENČNÍ SPRÁVKYNĚ

telefon: 776 210 702
e-mail: insolvence@ak-ostrava.cz
adresa sídla: Náměstí Jurije Gagarina 1230/3, Ostrava – Slezská Ostrava, PSČ: 710 00, 4. patro
  (pro dlužníky z obvodu Krajského soudu v Ostravě a Krajského soudu Ostravě, pobočka v Olomouci)
úřední hodiny: úterý od 09.00 do 15.00 hodin

 

 
adresa provozovny: Mírové náměstí 207/34, Ústí nad Labem, PSČ: 400 01
  (pro dlužníky z obvodu Krajského soudu v Ústí nad Labem včetně pobočky soudu v Liberci)
 

Nábřeží 596, Zlín-Prštné, PSČ: 760 01

  (pro dlužníky z obvodu Krajského soudu v Brně) 
 

Pravá 594/11, Praha 4, PSČ 147 00

(pro dlužníky z obvodu Městského soudu v  Praze) 

Ovčárecká 311, Kolín V, PSČ: 280 02

(pro dlužníky z obvodu Krajského soudu v Praze) 

Velké náměstí 1/3, Hradec Králové PSČ: 500 03

(pro dlužníky z obvodu Krajského soudu v Hradci Králové) 

PRŮVODCE INSOLVENČNÍM ŘÍŽENÍM – ODPOVĚDI NA ČASTÉ DOTAZY

Otázka č. 1: Jaké jsou způsoby oddlužení?

Oddlužení lze provést (a) zpeněžením majetkové podstaty nebo (b) plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty, které je v praxi mnohem častější.

a) zpeněžení majetkové podstaty

Tento způsob oddlužení přichází do úvahy jen v případech, kdy dlužník nemá žádný pravidelný příjem (mzda, důchod, darování podpory, aj.) a jediným jeho majetkem je např. nemovitost.

V těchto případech bude oddlužení provedeno jen zpeněžením hodnotných věcí (např. nemovitost, družstevní byt).

Zajištění věřitelé se uspokojují jen z výtěžku zpeněžení zajištění. V případě, že je majetek dlužníka zajištěn ve prospěch zajištěného věřitele a jiný, než tento majetek se v majetkové podstatě nenachází, nebude oddlužení, pakliže dlužník nemá pravidelný peněžitý příjem, až na výjimky možné provést.

b) plnění splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty

Z pravidelných příjmů (mzdy, důchodu, aj.) budou každý měsíc prováděny srážky ve prospěch účtu majetkové podstaty a v rámci splátkového kalendáře budou tyto srážky přerozdělovány mezi věřitele. Dále budou zpeněženy veškeré věci vyjma neprodejného majetku a majetku bezvýznamné hodnoty, které dlužník vlastnil do okamžiku schválení oddlužení (majetek nabytý poté, se v rámci insolvenčního řízení nezpeněžuje).

Otázka č. 2: V souvislosti s insolvenčním řízením může být dlužníku uložena povinnost využít služeb tzv. odborného poradenství, co to znamená?

Insolvenční soud může za účelem předcházení budoucímu úpadku uložit dlužníku povinnost využít v rozsahu nejvýše 100 hodin služby odborného sociálního poradenství poskytované registrovaným poskytovatelem sociálních služeb. Tato služba se dlužníku poskytuje bez úhrady nákladů.

Otázka č. 3: Kdy může insolvenční soud rozhodnout o neschválení oddlužení?

Soud neschválí oddlužení zejména v případech, kdy soud zjistí, že:

 • dlužníkem je sledován nepoctivý záměr (např. zbavování se majetku, zatajování příjmů, aj.);
 • dlužník nebude schopen splácet v plné výši ani odměnu a hotové výdaje insolvenční správkyně (1.089,- Kč), pohledávky věřitelů (alespoň 1.089,- Kč), výživné ze zákona a odměnu sepisovatele návrhu na povolení oddlužení (4.000,- Kč bez DPH, resp. 6.000,- Kč bez DPH v případě manželů);
 • dosavadní výsledky řízení dokládají lehkomyslný nebo nedbalý přístup dlužníka k plnění povinností v insolvenčním řízení (např. nové dluhy, neplnění povinností stanovených soudem nebo insolvenčním správcem);
 •  jestliže v posledních 10 letech před podáním insolvenčního návrhu bylo dlužníku pravomocným rozhodnutím přiznáno osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž nebyly uspokojeny (tj. případy opakovaných oddlužení – po úspěšném oddlužení je nutné nebrat na sebe nové dluhy);
 • jestliže v posledních 5 letech před podáním insolvenčního návrhu byl návrh dlužníka na povolení oddlužení pravomocně zamítnut z důvodu, že je jím sledován nepoctivý záměr, nebo jestliže z téhož důvodu nebylo oddlužení schváleno nebo bylo schválené oddlužení zrušeno;

Otázka č. 4: Jaké jsou nejdůležitější povinnosti dlužníka v insolvenčním řízení?

 • vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že je dlužník nezaměstnaný, o získání příjmu usilovat; dlužník nesmí rovněž odmítat splnitelnou možnost si příjem obstarat - nečiňte žádná unáhlená ukončení pracovního poměru, v případě, že nemáte zajištěný alternativní zdroj příjmů, přislíbenou jinou práci, apod. Snažte se po celou dobu insolvenčního řízení mít stabilní zaměstnání a v případě, že je Vaše insolvence hrazena z daru pak zajistěte, aby byl dar hrazen každý měsíc;
 • hodnoty získané dědictvím, darem, nálezem, výhrou apod. hlásit neprodleně insolvenčnímu správci – veškeré tyto prostředky pak budou použity na úhradu Vašich dluhů v insolvenčním řízení. Majetek takto získaný v žádném případě nezatajujte;
 • hlásit insolvenčnímu správci veškeré další příjmy – v případě, že si najdete brigádu, druhou práci, bude Vám přiznán důchod nebo jiný příjem, vše je nutno oznámit insolvenčnímu správci;
 • hlásit bez zbytečného odkladu insolvenčnímu soudu a insolvenčnímu správci změnu kontaktních údajů (doručovací adresa, adresa trvalého pobytu, telefon, email, …), změnu osobních poměrů, změnu zaměstnavatele;
 • neposkytovat nikomu z věřitelů žádné zvláštní výhody; DŮLEŽITÉ: tento bod se netýká „nových“ závazků, tj. závazků, které vznikly až poté, co bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka (např. platba nájemného a služeb, poplatků za odpady, telefon, pojistné, atd. – tyto závazky nadále řádně a včas hraďte)
 • nepřijímat na sebe nové závazky, které by dlužník v době jejich splatnosti nemohl splnit – neberte na sebe žádné nové půjčky a úvěry a hraďte i nadále řádně a včas veškeré své běžné výdaje (nájem a zálohy na služby, poplatky za odpady, telefon, pojistné, atd.)

Otázka č. 5: Kdo může sepisovat návrh na povolení oddlužení?

Podle insolvenčního zákona může návrh na povolení oddlužení sepisovat pouze:

a) bezplatně tzv. akreditovaná osoba – osoba, které byla rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti udělena k této činnosti akreditace;

b) za úplatu pouze advokát, notář, soudní exekutor anebo insolvenční správce.

Otázka č. 6: Jaká odměna náleží sepisovateli návrhu na povolení oddlužení?

V případě, že je sepisovatelem návrhu na povolení oddlužení advokát, notář, soudní exekutor anebo insolvenční správce, náleží tomuto sepisovateli nejvýše odměna ve výši 4.000,- Kč plus DPH v případě dlužníka jednotlivce anebo 6.000,- Kč plus DPH v případě dlužníků manželů, je-li podáván společný návrh na povolení oddlužení.

Žádné další poplatky, např. za zprostředkování sepisovatele, zjištění výše dluhů, atd. nesmí být v souvislosti se sepisem návrhu na povolení oddlužení vyžadovány.

Otázka č. 7: Jak probíhá schůzka dlužníka se správkyní?

Termín schůzky dlužníka se správkyní je dlužníku písemně předem insolvenční správkyní oznámen. Dlužník je povinen se k tomuto jednání osobně dostavit, za tímto účelem může po svém zaměstnavateli žádat, aby jej po nezbytně nutnou dobu uvolnil z práce. Jednání je vždy osobní – neprobíhá telefonicky, korespondenčně, atd.

Průběh celého jednání je zvukově zaznamenáván a záznam je následně uchováván jako součást insolvenčního spisu dlužníka.

Na jednání je nutné vzít s sebou občanský průkaz, kterým dlužník správkyni prokáže svou totožnost. V případě, že dlužník předem ví, že některé z pohledávek věřitelů nebude chtít uznat, měl by s sebou na jednání vzít i listiny, které prokazují, že nárok věřitele není oprávněný (např. doklady o tom, že dlužník již dluh uhradil, aj.).

Správkyně na jednání provede s dlužníkem rozhovor, jehož smyslem je zjistit relevantní okolnosti pro další průběh insolvenčního řízení – tj. o majetku dlužníka, zaměstnání, rodinných a osobních poměrech, nákladech na bydlení, aj. Dlužníku je rovněž poskytnut prostor pro kladení dotazů ohledně insolvenčního řízení.

Při jednání je dlužník seznámen s veškerými pohledávkami, které vůči němu věřitelé uplatnili a je rovněž seznámen se stanoviskem insolvenční správkyně (tj. zda správkyně tyto pohledávky uznala anebo popřela). Sám dlužník je oprávněn pohledávky svých věřitelů popřít, a to za podmínek, které jsou blíže specifikovány v poučení, které je dlužníkovi zasíláno spolu s dopisem – naleznete rovněž zde „poučení o popěrném právu dlužníka“.